Điểm mới của thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung các thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp

Điểm mới của thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung các thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Bỏ quy định xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế tại thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ
2. Bỏ quy định Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài không vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước. Quy định rõ hơn về chứng từ khi đi công tác

3. Bỏ khống chế chi hoa hồng, quảng cáo, tiếp khách 15% tổng chi phí

4. Thay quy định không được tính vào chi phí tính thuế "Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý" bằng "Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức".

5 Quy định rõ về chứng từ thuê tài sản:
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

6. Quy định rõ về lãi vay vốn để đầu tư vào doanh nghiệp khác
Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

7. Quy định rõ về thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài
- Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Kế toán thuế

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus