Cách giải quyết mất, cháy, hỏng hóa đơn

Cách giải quyết mất, cháy, hỏng hóa đơn

Tóm tắt nội dung theo TT64/2013/TT-BTC :
Về xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn:

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Nếu trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó. Ví dụ : Ngày 09/7/2013 là ngày xảy ra việc mất hóa đơn, theo quy định thì chậm nhất đến ngày 13/7/2013 doanh nghiệp phải lập báo cáo với cơ quan thuế; nếu ngày 13/7/2013 rơi vào ngày thứ 7 thì chậm nhất đến ngày 15/7/2013 doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định. Có thể hiểu như sau:

+ Trường hợp bên bán hàng hóa thuê bên vận chuyển hàng chuyển hàng hóa cùng với hóa đơn bán hàng, nhưng trong quá trình vận chuyển bên được thuê vận
chuyển làm mất hóa đơn; lúc này trách nhiệm khai báo việc mất hoá đơn liên 2 đã sử dụng thuộc trách nhiệm bên bán hàng hóa.

+ Trường hợp bên mua hàng hóa thuê bên vận chuyển hàng vận chuyển hàng hóa cùng với hóa đơn bán hàng, nhưng trong quá trình vận chuyển bên được thuê vận chuyển làm mất hóa đơn; lúc này trách nhiệm khai báo việc mất hoá đơn liên 2 đã sử dụng thuộc trách nhiệm bên mua hàng hóa.
Webketoan
Thông tin thêm: Đăng ký chu ky so vnpt cho doanh nghiệp mới thành lập

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus