Thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế

Thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế

Thủ tục: Xác nhận nghĩa vụ thuế (Thủ tục 151)

1. Nội dung
- Trình tự thực hiện:

Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế; hoặc xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế, Chi cục Thuế có trách nhiệm ra văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế, Chi cục Thuế gửi thông báo cho Người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế.

- Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.
Gửi qua đường bưu chính:
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

i. Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:

Tên Người nộp thuế, mã số thuế.
Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do Người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho Cơ quan quản lý thuế và số thuế truy thu, số thuế khoán theo quyết định của Cơ quan quản lý thuế.
Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế.
Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp.
Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp hoặc Chi cục Thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn đối với trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.
- Lệ phí: Không mất tiền.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có mẫu j cả.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có điều kiện gì cả cứ gửi văn bản lên thoai.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 44 Thông tư 156/2013

Thông tin bên lề: Đăng ký chữ ký số

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus