Quy định mới về quỹ dự phòng tài chính

Quy định mới về quỹ dự phòng tài chính

Điều 34 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 quy định, Doanh nghiệp chỉ còn trích từ lợi nhuận sau thuế để sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp và trích một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên. Nhà nước thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trên.
Như vậy theo Luật này thì Doanh nghiệp không được trích quỹ dự phòng tài chính nữa.
Theo quy định trong Thông tư 200/2014/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển. Khi chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính: Số dư quỹ dự phòng tài chính hiện có tại doanh nghiệp được kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển, ghi:
Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính
Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
Kế Toán Thuế

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus