Giới thiệu một số thông tư hợp nhất

Giới thiệu một số thông tư hợp nhất

Webketoan tổng kết giới thiệu một số văn bản chính phục vụ độc giả:

Thông tư 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015
Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Văn bản này hợp nhất các văn bản:
Thông tư 111/2013/TT-BTC – Ngày ban hành:15/8/2013
Thông tư 119/2014/TT-BTC – Ngày ban hành:25/8/2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC – Ngày ban hành:10/10/2014

Thông tư 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Văn bản này hợp nhất các văn bản:
Thông tư 219/2013/TT-BTC – Ngày ban hành: 31/12/2013
Thông tư 119/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 25/08/2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 10/10/2014
Thông tư 26/2015/TT-BTC – Ngày ban hành: 27/02/2015

Thông tư 17/VBHN-BTC ngày 17/06/2015
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Văn bản này hợp nhất các văn bản:
Thông tư 39/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 31/03/2014
Thông tư 119/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 25/08/2014
Thông tư 26/2015/TT-BTC – Ngày ban hành: 27/02/2015

Thông tư 18/VBHN-BTC ngày 19/06/2015
Hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổỉ, bổ sung một số đỉều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
Văn bản này hợp nhất các văn bản:
Thông tư 156/2013/TT-BBTC – Ngày ban hành: 06/11/2013
Thông tư 76/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 16/06/2014
Thông tư 77/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 16/06/2014
Thông tư 119/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 25/08/2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC – Ngày ban hành:10/10/2014
Thông tư 26/2015/TT-BTC – Ngày ban hành:27/02/2015

Thông tư 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tư này hợp nhất các văn bản
Thông tư 119/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 25/08/2014
Thông tư 78/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 18/06/2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC – Ngày ban hành: 10/10/2014
Thông tư 96/2015/TT-BTC – Ngày ban hành:22/06/2015
Theo Webketoan

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus